Uzyskujemy raport oddziaływania na środowisko

Głównym celem oceny oddziaływania na środowisko jest ustalenie, w jaki sposób dane przedsięwzięcie będzie oddziaływało na komponenty środowiska (w tym na glebę, powietrze i wodę),a  także na formy ochrony przyrody. Dodatkowo celem jest ustalenie sposobów zapobiegania, a także minimalizowania skutków realizacji danej inwestycji. W jakich przypadkach posiadanie raportu oddziaływania na środowisko będzie niezbędny?

Niezbędny raport oddziaływania na środowisko

kiedy raport oddziaływania na środowiskoOcena oddziaływania na środowisko przeprowadzana jest w ramach postępowania dotyczącego wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych i może nastąpić w kilku przypadkach. Warto wiedzieć kiedy raport oddziaływania na środowisko jest niezbędny. Ocena ta może być realizowana po złożeniu karty informacyjnej przedsięwzięcia. Możliwe jest, iż organ właściwy do wydania decyzji środowiskowej stwierdzi w postanowieniu, iż zachodzi konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Oprócz tego może wystąpić w sytuacji, kiedy planowana inwestycja zakwalifikuje się jako przedsięwzięcie, które może znacząco oddziaływać na środowisko albo może potencjalnie wpływać na obszar Natura 2000. Postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko obejmuje weryfikację raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, uzyskanie wymaganych opinii i uzgodnień właściwych organów, a także zapewnienie możliwości udziału lokalnego społeczeństwa w postępowaniu (na przykład w formie konsultacji społecznych).

Szczegółowy zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko jest dokładnie ustalony w przepisach. Główne elementy to opis planowanej inwestycji, opis elementów środowiska objętych zakresem możliwego oddziaływania, wyniki inwentaryzacji przyrodniczej (o ile została przeprowadzona), a także opis zabytków chronionych czy opis krajobrazu. Jest to bardzo szczegółowy dokument umożliwiający wydanie decyzji.